Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Jak otrzymać rekompensatę kosztów windykacji od dłużnika krajowego

  1. Wyślij dłużnikowi listem poleconym fakturę VAT za wykonaną usługę
  2. Po upływie terminu płatności faktury pobierz wzór noty księgowej i wezwania (PDF) (ODT) (DOC)
  3. Wypełnij je i wyślij dłużnikowi listem poleconym
  4. Zleć Transinkasso windykację poprzez stronę transinkasso.eu lub System Trans. Podaj w formularzu dane nieuregulowanej faktury i poniżej noty na 40 EUR przeliczonej na PLN.
  5. Na adres wyślij kopię zlecenia, faktury, wezwania do zapłaty i noty oraz potwierdzenia ich nadania
  6. Transinkasso odzyska kwotę z faktury oraz dodatkowe 40 EUR rekompensaty od dłużnika

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Ważne informacje:
1. Minimalna wartość kwoty faktury zgłaszanej do windykacji wynosi 200 PLN brutto.
2. Windykacja kosztów odzyskiwania należności oferowana jest wyłącznie do zleceń windykacyjnych obejmujących należność główną.
3. Usługa dotyczy wyłącznie windykacji wobec przedsiębiorców krajowych.