Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Pomoc

Czy muszę podpisać umowę aby korzystać z windykacji Transinkasso?

Tak.

Gdzie mogę sprawdzić cennik usług?

Cennik usług jest dostępny na naszej stronie, aby się z nim zapoznać kliknij TUTAJ

Jak zgłosić sprawę/zlecenie windykacji?

Są dwa sposoby zgłaszania spraw windykacyjnych:

  • a) Za pośrednictwem strony internetowej https://pl.transinkasso.eu/ klikając przycisk ZLEĆ WINDYKACJĘ
  • b) poprzez komunikator platformy Trans.eu ->więcej opcji -> ZGŁOŚ DŁUŻNIKA

Czy można zgłosić notę księgową (40 EUR) do sprawy, w która jest w obsłudze?

Nie. Zgłaszając sprawę do windykacji należy dołączyć fakturę dotyczącą należności głównej oraz wystawioną do niej notę księgową. Noty wysłane poza zgłoszeniem nie są przez nas windykowane.

Gdzie sprawdzę status swojego zlecenia windykacyjnego?

Status zlecenia windykacyjnego można sprawdzić logując się na naszej stronie internetowej https://pl.transinkasso.eu/

Logowanie odbywa się za pomocą transid, z którego wcześniej została zgłoszona sprawa.

Status sprawy jest dostępny w zakładce ZGŁOSZONE SPRAWY.

Gdzie sprawdzę kto prowadzi moje zlecenie windykacji?

Opiekuna sprawy można sprawdzić logując się na naszej stronie internetowej https://pl.transinkasso.eu/

Logowanie odbywa się za pomocą transid, z którego wcześniej została zgłoszona sprawa.

Informacje o osobie prowadzącej sprawę są dostępne w zakładce ZGŁOSZONE SPRAWY

Zmieniły się dane adresowe/ rejestrowe/nastąpiło przekształcenie działalności. Gdzie mogę zgłosić taką zmianę?

Zman wszelkich danych dokonuje się poprzez kontakt z Infolinią pod nr tel. 717 333 999 lub wysyłając maila na adres info@transinkasso.eu

Jak wycofać zlecenie z obsługi?

Art. 3.8. Ogólnych warunków świadczenia usług windykacyjnych stanowi:

Klient ma prawo do wycofania Zlecenia windykacji bez podania przyczyny w trakcie Okresu obsługi. Dyspozycja wycofania Zlecenia windykacji powinna spełniać łącznie następujące warunki:

  • a) zawierać dane identyfikujące Klienta (nazwę firmy, NIP, TransID, imię i nazwisko osoby upoważnionej),
  • b) wskazywać Zlecenie windykacji, które Klient chce wycofać,
  • c) zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: windykacja@transinkasso.eu

Czym jest Okres Obsługi i ile trwa?

Okres Obsługi to czas na obsługę zlecenia windykacji ustalony w regulaminie. Po jego upływie można bezpłatnie wycofać zlecenie, o ile nie zaistnieją przesłanki ujęte w regulaminie, umożliwiające naliczenie wynagrodzenia.

Okres obsługi trwa 60 dni od dnia dokonania zlecenia windykacji.

Jakie dokumenty powinienem dołączyć do zlecenia windykacyjnego?

Dokumentami niezbędnymi do obsługi sprawy są:

  • faktury VAT
  • CMR
  • zlecenia transportowego
  • nowy księgowej
  • potwierdzenia nadania dokumentów.

W przypadku zgłaszania obciążeń konieczne będą dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

Rekompensata kosztów windykacji - czym jest i jak ją uzyskać?

Rekompensata kosztów windykacji to inaczej Nota księgowa 40 EUR. Wszystkie szczegółowe informacje na jej temat można uzyskać TUTAJ

Czy w jednym zleceniu mogę zgłosić należności w dwóch różnych walutach?

Tak. Jednak, aby uniknąć rozdzielenia zlecenia na dwa oddzielne (szczególnie w przypadku zgłaszania faktury VAT z notą księgową) najlepiej jest przeliczyć wszystkie należności na jedną walutę, a następnie dokonać zgłoszenia.

Windykacja zgłoszonej sprawy jeszczę się nie zakończyła, a otrzymałem już fakturę - dlaczego?

Rozliczenie usług windykacyjnych odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Faktura dotyczy uregulowanej części zgłoszonej wierzytelności. Informacja o kwocie znajduje się na specyfikacji wysłanej mailem

Czy możecie wystawić fv na dłużnika?

Zgodnie z Umową o świadczenie usług windykacyjnych klient pokrywa koszty wynagrodzenia wynikające z realizacji usług windykacyjnych.

Oferujemy również możliwość odzyskania dla Państwa rekompensaty kosztów windykacji od dłużnika. Warunkiem jest jednak zgłoszenie sprawy windykacyjnej i załączenie faktury wraz z wystawioną do niej notą księgową na 40 euro.
Szczegóły tego rozwiązania są dostępne na stronie https://pl.transinkasso.eu/windykacja/

Nie mam wpłaty na rachunku, a otrzymałem już fakturę za windykację, co zrobić?

W takiej sytuacji niezbędne będzie przesłanie wyciągu z konta. Mogą Państwo założyć filtr w historii płatności na swoim koncie bankowym tylko na kontrahenta i wygenerować historię operacji. Dokument należy wysłać na adres: windykacja@transinkasso.eu.
Po weryfikacji sprawa zostanie wznowiona, a wystawiona faktura skorygowana.

Zgłoszona wierzytelność została rozliczona poprzez potrącenie, czy zapłacę prowizję?

Zgodnie z treścią pkt. 1.16 Regulaminu świadczenia usług windykacyjnych, w trakcie Okresu obsługi wierzytelności, prowizja naliczana jest od kwoty rozliczonej i należna jest w przypadku każdego zdarzenia, wskutek którego wierzytelność ulega zaspokojeniu w całości lub części, w tym również poprzez dokonaną czynność prawną przyjmującą postać potrącenia.

W umowie znajdą Państwo następujący zapis:

8.2. Transcash.eu przysługuje wynagrodzenie za każde, całkowite lub częściowe Uregulowanie zadłużenia, które nastąpi w Okresie obsługi zlecenia windykacji, z zastrzeżeniem pkt. 3.8, 3.9 i 3.10 Regulaminu

1.16. Uregulowanie zadłużenia – każde zdarzenie, wskutek którego wierzytelność ulega zaspokojeniu w całości lub części, w szczególności jej:
a) spłata,
b) potrącenie jednostronne lub umowne,
c) umorzenie przez wierzyciela,
d) przeniesienie wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

Anulowałem zlecenie a otrzymałem fakturę, dlaczego ?

Zgodnie z pkt. 3.9 Regulaminu świadczenia usług windykacyjnych, w przypadku wycofania Zlecenia windykacji w sposób określony w pkt. 3.8, Transcash.eu ma prawo do naliczenia wynagrodzenia, tytułem przedterminowego zakończenia zlecenia windykacji, w wysokości:

a) 50% wynagrodzenia, jakie byłoby należne w przypadku Uregulowania całego zadłużenia, w przypadku gdy do dnia wycofania Zlecenia windykacji dłużnik nie przystąpił do Uregulowania zadłużenia,

b) 50% wynagrodzenia, jakie byłoby należne w przypadku Uregulowania całego zadłużenia, w przypadku gdy podczas trwania Zlecenia windykacji dojdzie do sprzedaży wierzytelności,

c) 100%wynagrodzenia, jakie byłoby należne w przypadku Uregulowania całego zadłużenia, w przypadku gdy do dnia wycofania Zlecenia dłużnik dokonał Uregulowania zadłużenia w części lub całości.

Gdzie znajdę fakturę w systemie?

Faktury można pobrać w następujący sposób:

a)W głównym oknie komunikatora Trans wybierając opcję ZGŁOŚ DŁUŻNIKA (Więcej opcji -> ZGŁOŚ DŁUŻNIKA)

b) W wersji Trans.eu 5.0. wybierając Usługi -> Transinkasso.

Po przekierowaniu do panelu windykacyjnego proszę zamknąć okno Zlecenie windykacji krzyżykiem. Po zamknięciu z lewej strony będzie widoczna zakładka NALEŻNOŚCI dla inkasso, w której dostępne są wszystkie faktury z możliwością pobrania.