Windykacja należności transportowych • TransInkasso

Black days w Transinkasso

 

Za bardzo lubimy promocje by cieszyć się nimi tylko przez jeden BLACK FRIDAY-owy  dzień!

W Transinkasso przedłużamy święto promocji do piątku – 30.11.2018.

Twoje próby wyegzekwowania pieniędzy od dłużnika są bezskuteczne?
Zastanawiasz się nad przekazaniem sprawy w ręce profesjonalistów?

Teraz jest najlepszy czas by skorzystać z windykacji w Transinkasso!

Dlaczego? 

Jeśli skierujesz sprawę na etap sądowo-egzekucyjny do 30.11.2018 r nie poniesiesz opłaty prowizyjnej!

Zapoznaj się z regulaminem:

REGULAMIN PROMOCJI BLACK DAYS 0% PROWIZJI ZA WINDYKACJĘ NA ETAPIE SĄDOWYM

Skrócone zasady promocji „BLACK DAYS”

Jak skorzystać z promocji „BLACK DAYS” I OTRZYMAĆ 0% PROWIZJI ZA WINDYKACJĘ NA ETAPIE SĄDOWYM?

 1. Promocja „BLACK DAYS” dotyczy wyłącznie zlecenia obsługi wierzytelności na etapie sądowo-egzekucyjnym w okresie od 23.11.2018 do 30.11.2018 roku. Zlecenia mogą dokonać klienci, którzy zawarli z firmą Transcash.eu S.A. z siedzibą przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka NIP 8971714717 KRS 0000626049 Umowę o świadczenie usług windykacyjnych.
 2. Promocja „BLACK DAYS”nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
 3. Promocja „BLACK DAYS” obowiązuje od dnia 23.11.2018 do 30.11.2018 roku

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK DAYS”(„Promocja”) jest Transcash.eu S.A. ul. Chabrowa 4 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000626049, NIP 8971714717 („Organizator”).
 2. W Promocji może wziąć udział każdy, kto zawarł umowę o świadczenie usług windykacyjnych z Organizatorem i  w okresie obowiązywania Promocji na podstawie ww. umowy złożą zlecenie obsługi wierzytelności na etapie sądowo-egzekucyjnym („Uczestnik Promocji”).
 3. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt 2 powyżej jest – w przypadku każdego złożonego zlecenia obsługi wierzytelności na etapie sądowo-egzekucyjnym – zwolniony od obowiązku uiszczania wynagrodzenia prowizyjnego, które standardowo naliczane jest zgodnie z ww. umową po zaspokojeniu wierzytelności lub po upływie okresu obsługi od kwoty w jakiej wierzytelność uległa zaspokojeniu.
  4. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać w niej udział w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach promocjami cenowymi/  programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi rabatowymi, jeśli obowiązują w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 5. Promocja obowiązuje od dnia 23.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
 6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://pl.transinkasso.eu/.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów.
 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie (w tym m.in. w kwestiach reklamacji) mają zastosowanie postanowienia zawartej przez Uczestnika Promocji z Organizatorem umowy o świadczenie usług windykacyjnych i stanowiących integralną część umowy Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Windykacyjnych (OWUŚW) i Cennika (treść OWUŚW i Cennika dostępne są na stronie internetowej https://pl.transinkasso.eu/. )
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2018 r.
 11. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator – TRANSCASH.EU S.A. z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i zawarcia lub wykonania umowy uwzględniającej zasady Promocji.  Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji dostępne są Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://pl.transinkasso.eu/polityka-prywatnosci/ .

 

Wrocław, dnia 23.11.2018 r.